RODO

Szanowny Panie / Szanowna Pani

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”), B&W Kancelaria Prawna Sp. z o. o. przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest B&W Kancelaria Prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : biuro@bw-kancelaria.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Pani / Pana dane przetwarzane są w ramach realizacji umowy o świadczenie usług pomocy prawnej, która obejmuje między innymi ustalenie stanu faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 4. Ponadto Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, które obejmują między innymi wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK . Podstawą prawną przetwarzania danych jest jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 5. Pana / Pani dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 6. Pana / Pani dane przetwarzane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem między innymi z biurem rachunkowym, firmą hostingową, dostawcą oprogramowania. Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi pomocy prawnej.

 8. Pana / Pani dane nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi pomocy prawnej.

 9. Przysługuje Panu / Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami nakładającymi prawny obowiązek wymagający przetwarzanie na mocy prawa Unii Europejskiej lub ustaw, którym podlega Administrator.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora.

 11. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług doradztwa prawnego jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.

 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez nasz Administratora, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.